Pružnost a plasticita
2. ročník bakalářského studia - forma prezenční

Anotace: Předmět Pružnost a plasticita poskytne studentům základní informace o napjatosti a přetvoření obecně zatížených nosných prvků a jednoduchých prutových konstrukcí s ohledem na základní způsoby namáhání a pružné nebo pružno-plastické chování materiálu. V předmětu lze získat základní informace o návrhu a posuzování spolehlivosti nosných konstrukcí. Součástí výuky je také stabilitní analýza štíhlých tlačených prutů. V předmětu lze také získat informace o základních průřezových charakteristikách, které se ve statických výpočtech využívají. Absolvováním předmětu studenti získají výchozí znalosti o principech a metodách stavební mechaniky, které jsou aplikovány v normativních předpisech pro navrhování konstrukcí.

  • Podklady pro studium - přednášky

1. téma

Úvod do předmětu: Předmět Pružnost a plasticita ve studijním programu Stavební inženýrství. Začlenění předmětu do problematiky navrhování nosných stavebních konstrukcí. Základní pojmy a výchozí předpoklady klasické teorie lineární pružnosti. Saint-Venantův princip lokálního účinku.

ke stažení
(5,7 MB)

verze pro tisk
(3,4 MB)

2. téma

Průřezové charakteristiky: Těžiště. Kvadratické momenty rovinných obrazců, momenty setrvačnosti a deviační moment. Centrální kvadratické momenty základních a složených obrazců. Kvadratické momenty k pootočeným osám. Poloměr setrvačnosti, polární moment setrvačnosti.

ke stažení
(12,1 MB)

verze pro tisk
(4,7 MB)

příklad 2
(0,2 MB)

příklad 9
(0,2 MB)

tabulky
(0,4 MB)

3. téma

Napětí: Základní pojmy a výchozí předpoklady, diferenciální podmínky rovnováhy. Pojem napětí, stav napjatosti tělesa. Vztahy mezi napětími a vnitřními silami v průřezu prutu. Základní typy namáhání - prosté a složené.

ke stažení
(6,3 MB)

verze pro tisk
(4,8 MB)

video - tah
(18,8 MB)

video - tlak
(18,3 MB)

video - ohyb
(63,6 MB)

4. téma

Deformace: Deformace a posuny v tělese. Fyzikální vztahy mezi napětími a deformacemi, Hookeův zákon. Fyzikální konstanty a pracovní diagramy stavebních materiálů. Deformace od změny teploty.

ke stažení
(5,8 MB)

verze pro tisk
(1,8 MB)

5. téma

Principy navrhování stavebních konstrukcí: Metody pro navrhování stavebních konstrukcí. Eurokódy pro navrhování stavebních konstrukcí, mezní stavy. Zatížení stavebních konstrukcí. Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti nosných konstrukcí.

ke stažení
(3,5 MB)

verze pro tisk
(1,3 MB)

příklad 1
(0,2 MB)

příklad 2
(0,2 MB)

6. téma

Osové namáhání: Základní vztahy a předpoklady řešení. Výpočet normálového napětí a přetvoření osově namáhaného prutu. Řešení staticky neurčitých osově namáhaných konstrukcí v pružném oboru. Řešení staticky neurčité osově namáhané soustavy v pružno-plastickém oboru.

ke stažení
(15,6 MB)

verze pro tisk
(5,5 MB)

příklady
(0,2 MB)

7. téma

Kroucení: Základní vztahy a předpoklady řešení. Výpočet smykového napětí a přetvoření krouceného prvku s rotačně symetrickým, obecným a tenkostěnným průřezem. Řešení staticky neurčité úlohy krouceného prvku.

ke stažení
(4,9 MB)

verze pro tisk
(1,8 MB)

8. téma

Ohyb: Základní vztahy a předpoklady řešení. Výpočet normálového napětí v prutech namáhaných ohybem. Dimenzování nosného prvku namáhaného ohybem podle mezního stavu únosnosti. Řešení ohýbaného nosníku v pružno-plastickém oboru.

ke stažení
(10,8 MB)

verze pro tisk
(7,0 MB)

9. téma

Smyk: Základní vztahy a předpoklady řešení. Výpočet smykového napětí v prutech vybraných průřezů namáhaných smykem. Dimenzování nosníků namáhaných smykem. Výpočet smykových toků a středu smyku. Složené nosníky.

ke stažení
(8,2 MB)

verze pro tisk
(7,4 MB)

10. téma

Přetvoření ohýbaných nosníků: Základní vztahy a předpoklady řešení. Přetvoření nosníků od nerovnoměrného oteplení. Metody řešení založené na integraci diferenciální rovnice ohybové čáry. Dimenzování nosného prvku namáhaného ohybem podle mezního stavu použitelnosti. Přetvoření nosníků namáhaných ohybem s proměnným průřezem. Staticky neurčité případy ohybu. Vliv smyku na přetvoření ohýbaného nosníku.

ke stažení
(6,0 MB)

verze pro tisk
(3,9 MB)

příklady 1 a 2
(0,2 MB)

příklad 4
(0,2 MB)

11. téma

Složená namáhání prutů: Prostorový ohyb. Mimostředný tah a tlak, jádro průřezu.

ke stažení
(1,9 MB)

verze pro tisk
(0,6 MB)

12. téma

Stabilita štíhlých tlačených prutů, vzpěrný tlak: Eulerovo řešení stability štíhlého tlačeného prutu, kritické břemeno a kritické napětí. Ztráta stability štíhlých tlačených prutů v pružno-plastickém oboru. Posouzení ocelových konstrukcí na vzpěr.

ke stažení
(4,7 MB)

verze pro tisk
(1,9 MB)

příklady
(0,2 MB)

Okruhy problémů k ústní části zkoušky

ke stažení
(0,1 MB)

  • Podklady pro studium - plakáty

1. téma

Úvod do řešení staticky neurčitých úloh

ke stažení
(1,78 MB)

2. téma

Výpočty jednoduchých konstrukcí v plastickém oboru
s uvažováním ideálně pružnoplastického chování materiálu

ke stažení
(1,87 MB)

  • Doporučená literatura

Krejsa, Lausová, Michalcová: Pružnost a plasticita.
VŠB-TU Ostrava 2011
 

Benda: Stavební statika I.
VŠB-TU Ostrava 2005
ISBN 80-248-0771-8

 

Šmířák:
Pružnost a plasticita I.

VUT Brno 1999
ISBN 80-7204-468-0

 

Šmířák, Hlavinková:
Pružnost a plasticita I, Příklady
VUT Brno 2000
ISBN 80-214-1623-8

  • Návod k úspěšnému absolvování předmětu

  • Choďte poctivě na přednášky a cvičení!

  • Svou přítomnost na přednáškách využijte k aktivnímu studiu formou poslechu a zapisování komentářů k přednášené látce do předem vytištěných přednáškových listů stažených z internetu.

  • Řešené a doporučené příklady z přednášek vyřešte samostatně a konzultujte nejasnosti s přednášejícím nebo cvičícím.

  • Na cvičeních se řiďte pokyny cvičícího - svědomitě počítejte požadované příklady a v případě nejasností kontaktujte přednášejícího nebo cvičícího a domluvte si s ním konzultaci (samozřejmě ihned během semestru).

  • Ptejte se na vše, co Vám není jasné!

  • Studujte průběžně během semestru, získejte zápočet v zápočtovém týdnu a na zkoušku přijďte včas a nikoliv až na poslední chvíli!

 


 


 

</