Základy stavební mechaniky
1. ročník bakalářského studia - forma prezenční

Anotace: Předmět Základy stavební mechaniky poskytuje studentům základní informace o statickém řešení staticky a kinematicky určitých rovinných prutových nosných konstrukcí, které spočívá ve výpočtu reakcí ve vnějších vazbách a sestrojení průběhů vnitřních sil pomocí podmínek rovnováhy. Součástí výuky je i analýza silových soustav v rovině a prostoru a základy kinematiky, které jsou nezbytné pro dosažení požadované nehybnosti nosné konstrukce.

  • Podklady pro studium - přednášky

1. téma

Úvod do stavební mechaniky: charakteristika vědního oboru stavební mechanika, některé obecné základní pojmy stavební mechaniky

ke stažení
(4,6 MB)

verze pro tisk
(2,9 MB)

2. téma

Přímková a rovinná soustava sil: přímková soustava sil, rovinný svazek sil, statický moment síly k bodu a dvojice sil v rovině, obecná rovinná soustava sil, rovinná soustava rovnoběžných sil

ke stažení
(2,5 MB)

verze pro tisk
(1,4 MB)

příklady

3. téma

Nosné stavební konstrukce: idealizace a klasifikace nosných stavebních konstrukcí, reálné zatížení nosných stavebních konstrukcí, prut, prutová soustava

ke stažení
(19,9 MB)

verze pro tisk
(13,7 MB)

příklad

4. téma

Výpočet přímého nosníku: výpočet nosníku v osové, příčné, krutové, rovinné a prostorové úloze

ke stažení
(13,7 MB)

verze pro tisk
(7,4 MB)

5. téma

Lomený a zakřivený nosník: rovinně lomený nosník v rovinné a příčné úloze, prostorově lomený nosník, rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze

ke stažení
(10,5 MB)

verze pro tisk
(6,8 MB)

příklad 1

příklad 2

6. téma

Rovinné nosníkové soustavy: spojitý nosník s vloženými klouby, trojkloubový rám a oblouk s táhlem i bez

ke stažení
(24,5 MB)

verze pro tisk
(6,0 MB)

příklad 1

příklad 2

příklad 3

7. téma

Rovinný kloubový příhradový nosník: obecná a zjednodušená styčníková metoda, průsečná metoda, mimostyčné zatížení

ke stažení
(23,1 MB)

verze pro tisk
(6,5 MB)

příklad

8. téma

Těžiště: pojem těžiště, těžiště rovinných čar, těžiště jednoduchých rovinných obrazců, těžiště složených rovinných obrazců

ke stažení
(7,5 MB)

verze pro tisk
(3,8 MB)

příklad

9. téma

Prostorová soustava sil: prostorový svazek sil, statický moment síly a dvojice sil v prostoru, obecná prostorová soustava sil, prostorová soustava rovnoběžných sil

ke stažení
(7,4 MB)

verze pro tisk
(4,9 MB)

příklady

Okruhy problémů k ústní části zkoušky

ke stažení
(0,1 MB)

  • Podklady pro studium - plakáty

1. téma

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku v příčné úloze
u nejjednodušších zatěžovacích stavů konzoly a prostého nosníku

ke stažení
(1,7 MB)

2. téma

Spojitý nosník s vloženými klouby (tzv. Gerberův nosník)

ke stažení
(2,7 MB)

3. téma

Rovinný kloubový příhradový nosník

ke stažení
(3,1 MB)

  • Doporučená literatura

Jurčíková, Krejsa, Lausová, Michalcová: Stavební statika (vzdělávací pomůcka ke stažení). VŠB-TU Ostrava 2013.
Benda: Stavební statika I.
VŠB-TU Ostrava 2005
ISBN 80-248-0771-8

 
Jurčíková, Krejsa, Lausová, Michalcová:
Stavební statika
(vzdělávací pomůcka
ke stažení).
VŠB-TU Ostrava 2013
 
Kadlčák, Kytýr:
Statika stavebních konstrukcí I.
VUTIUM Brno 1999
ISBN 80-214-1204-6
 
  • Návod k úspěšnému absolvování předmětu

  • Choďte poctivě na přednášky a cvičení!

  • Svou přítomnost na přednáškách využijte k aktivnímu studiu formou poslechu a zapisování komentářů k přednášené látce do předem vytištěných přednáškových listů stažených z internetu.

  • Řešené a doporučené příklady z přednášek vyřešte samostatně a konzultujte nejasnosti s přednášejícím nebo cvičícím.

  • Na cvičeních se řiďte pokyny cvičícího - svědomitě počítejte požadované příklady a v případě nejasností kontaktujte přednášejícího nebo cvičícího a domluvte si s ním konzultaci (samozřejmě ihned během semestru).

  • Ptejte se na vše, co Vám není jasné!

  • Studujte průběžně během semestru, získejte zápočet v zápočtovém týdnu a na zkoušku přijďte včas a nikoliv až na poslední chvíli!