Pružnost a plasticita II
3.ročník bakalářského studia - forma prezenční

 • Podklady pro studium - přednášky

 

Úvod do předmětu.

ke stažení
(1.16 MB)

1. téma

Základní rovnice teorie pružnosti: Základní předpoklady teorie pružnosti, napětí, deformace, analýza napjatosti v okolí bodu tělesa, složky tenzoru napětí a jejich transformace, hlavní napětí, diferenciální rovnice rovnováhy, geometrické rovnice, rovnice kompatibility (spojitosti), fyzikální rovnice (konstituční vztahy), základní systém rovnic teorie pružnosti, druhy okrajových podmínek.

ke stažení
(3.5 MB)

2. téma

Rovinný problém, stěnová rovnice: Rovinný stav napjatosti, rovinný stav deformace, řešení nosných stěn, odvození stěnové rovnice, řešení nosných stěn inverzní metodou, rovinný problém v polárních souřadnicích.

ke stažení
(1.8 MB)

3. téma

Řešení pravoúhlých nosných stěn metodou sítí: Podstata diferenční metody, důležité diferenční vztahy, tvorba sítě, stěnová rovnice s uplatněním diferenčních vztahů, okrajové podmínky, analogie náhradního rámu, výpočet Airyho funkce napětí a složek napětí v pravoúhlé nosné stěně.

ke stažení
(0.8 MB)

4. téma

Plošné konstrukce, nosné desky: Rozdělení nosných desek, předpoklady řešení nosných desek, teorie tenkých desek, složky napětí a měrné vnitřní síly, hlavní momenty, desková rovnice, okrajové podmínky, metody řešení nosných desek, tlusté desky, Mindlinova teorie.

ke stažení
(6.5 MB)

5. téma

Řešení pravoúhlých nosných desek metodou sítí: Důležité diferenční vztahy, tvorba sítě, výpočet složek měrných vnitřních sil, okrajové podmínky, popis výpočetního postupu metodou sítí.

ke stažení
(1.0 MB)

6. téma

Kruhové a mezikruhové nosné desky (rotačně symetrické desky): Základní vztahy pro radiálně symetrické kruhové a mezikruhové desky, geometrické a fyzikální podmínky, měrné vnitřní síly, podmínky rovnováhy, desková rovnice, partikulární řešení deskové rovnice, okrajové podmínky, příklady výpočtu.

ke stažení
(2.3 MB)

7. téma

Skořepinové konstrukce: Membránový stav rotačně symetrických skořepin, podmínky rovnováhy, aplikace membránového stavu, příklady výpočtu rotačně symetrických skořepinových konstrukcí, ohybová teorie.

ke stažení
(7.5 MB)

8. téma

Modely podloží: Tuhý nosník (základová patka) na pružném podkladu, interakce nosníku s podložím, Winklerův a Pasternakův model podloží, pružný poloprostor, analytické a numerické řešení, příklady výpočtu.

ke stažení
(6.4 MB)

9. téma

Nelineární chování materiálů, podmínky plasticity, mezní plastická únosnost: Ideálně pružně-plastický a tuho-plastický materiál, podmínky plasticity pro materiály se stejnou i různou pevností v tahu a tlaku, mezní plastická únosnost - statické a kinematické řešení.

ke stažení
(2.2 MB)

10. téma

Stabilita prutových konstrukcí: Využití principu virtuálních prací pro řešení stability tlačených prutů.

ke stažení
(2.0 MB)

11. téma

Úvod do energetických variačních metod.

ke stažení
(2.5 MB)
 
 • Podklady pro studium - cvičení

2.

Složky tenzoru napětí a jejich transformace, hlavní napětí.

ke stažení
(6.89 MB)

2.

Řešení nosných stěn pomocí Airyho funkce napětí a inverzní metody.

ke stažení
(1.50 MB)

3.-4.

Řešení pravoúhlých nosných stěn metodou sítí.

ke stažení
(1.94 MB)

5.-6.

Řešení pravoúhlých nosných desek metodou sítí.

ke stažení
(1.82 MB)

7.

Analytické řešení rotačně symetrických kruhových desek
(s vnějším okrajem).

ke stažení
(3.76 MB)

8.

Analytické řešení rotačně symetrických mezikruhových desek
(s vnějším i vnitřním okrajem).

9.

Řešení rotačně symetrických skořepinových konstrukcí, membránový stav.

ke stažení
(7.25 MB)

10.

Numerické řešení nosníku na pružném podkladu.

ke stažení
(2.14 MB)

11.

Mezní plastická únosnost prutových konstrukcí.

ke stažení
(1.12 MB)

12.

Stabilita prutových konstrukcí, numerické řešení.

 

13.

Řešení nosníku Ritzovou metodou.

 
 
 • Doporučená literatura

 • Teplý, Šmířák:
  Pružnost a plasticita II.
  VUT Brno, ISBN 80-214-0498-1, 1993.
  dotisk CERN, 2000.

 • Bittnar, Šejnoha:
  Numerické metody mechaniky 1.

  ČVUT Praha, ISBN 80-01-00855-X, 1992.

 • Bittnar, Šejnoha:
  Numerické metody mechaniky 2.

  ČVUT Praha, ISBN 80-01-00901-7, 1992.

 • Dický, Mistríková, Sumec:
  Pružnosť a plasticita v stavebníctve 2.
  STU v Bratislavě, ISBN 80-227-2515-3, 2006.

Brožovský, Materna:
Základy matematické teorie pružnosti.
VŠB-TU Ostrava, 2012.
 

 • Další doporučené studijní materiály

 • Šmířák:
  Pružnost a plasticita I.

  VUT Brno, ISBN 80-7204-468-0, 1999.

 • Šmířák, Hlavinková:
  Pružnost a plasticita I, Příklady
  VUT Brno, ISBN 80-214-1623-8, 2000.

 • Dický, Mistríková, Sumec:
  Pružnosť a plasticita v stavebníctve 1.
  STU v Bratislavě, ISBN: 978-80-227-3385-4, 2010.

 • Gere: Mechanics of Materials.
  Brooks/Cole Publishing Company,
  ISBN: 0-534-37133-7, 2001.

Krejsa, Lausová, Michalcová: Pružnost a plasticita.
VŠB-TU Ostrava, 2011.

Krejsa, Lausová:
Variační metody ve stavební mechanice.
VŠB-TU Ostrava, 2010.