Algoritmizace inženýrských výpočtů
3.ročník bakalářského studia - forma prezenční

  • Podklady pro studium - přednášky

1. téma

Úvod do práce s programovým systémem Matlab: Zadání proměnných, vektory a matice, správa proměnných, grafický výstup, vytvoření skriptu.

ke stažení
(0,9 MB)

2. téma

Základy algoritmizace: Vlastnosti algoritmu, elementární algoritmy.

ke stažení
(0,9 MB)

3. téma

Výpočet hodnot funkcí: Výpočet hodnoty polynomu, tabelace a graf funkce, určení extrému diskretizované funkce.

4. téma

Řešení nelineárních algebraických rovnic: Iterace, iterační metody řešení nelineárních algebraických rovnic.

ke stažení
(1,1 MB)

5. téma

Metody pro třídění souboru prvků: Bublinkové třídění, třídění přímým výběrem minima, třídění přímým vkládáním, rychlé řazení, Shellovo řazení.

ke stažení
(0,5 MB)

6. téma

Soustavy lineárních rovnic: Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic - řešení trojúhelníkové soustavy, Gaussova a Gauss-Jordanova eliminační metoda, LU a Choleského rozklad.
Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic - Jacobiho iterace, Gauss-Seidelova iterační metoda, řídké a pásové matice, metoda sdružených gradientů.

ke stažení
(0,8 MB)

7. téma

8. téma

Numerická integrace určitého integrálu: Obdélníková, lichoběžníková, Simpsonova a Rombergova metoda numerické integrace, Adaptivní integrace, Gaussova metoda.

ke stažení
(1,0 MB)

9. téma

Numerické derivování: Metoda konečných diferencí, numerické derivování s proměnnou diferencí, parciální derivace.

ke stažení
(0,5 MB)

10. téma

Řešení diferenciálních rovnic: Obyčejné diferenciální rovnice, Eulerova metoda, metoda Runge-Kutta, metoda skákající žáby.

ke stažení
(1,2 MB)

11. téma

Interpolace a aproximace: Lineární interpolace, Lagrangeova interpolace, Newtonova interpolace, Aproximace metodou nejmenších čtverců - přímkou a polynomem m-tého stupně.

ke stažení
(1,2 MB)
 

Učební materiály - pracovní verze pro tisk:

 ke stažení
(3,9 MB)
  • Doporučené webové stránky