C C++

Průvodce studiem - Základy programování

English version of this page is available, more actual for weekly labs are dr. Davendra's pages.

Milí studenti,
tento text vám poskytne přehled ve studijních materiálech (oporách), které jsou pro vás připraveny pro předmět Základy programování. Materiály jsou stejné, ať již studujete prezenční, či kombinovanou formu studia.

Detailní informace o kombinované formě studia jsou obsaženy v příručce o studiu, tamtéž je přesně stanoven poměr prezenční a distanční části kombinovaného studia. Pro předmět Základy programování lze zjednodušeně konstatovat, že pro pochopení obsahu přednášek (odkaz viz níže) je vhodné vycházet z knihy Programovací jazyk C++ pro zelenáče. Kniha je vytvořena pro samostatné čtení a je zaměřena na moderní partie jazyka C++. Jazyku C je věnována kniha Programovací jazyk C pro zelenáče, kde najdete společné základy obou jazyků. Cvičení/konzultace v kombnované formě studia musí být alespoň z části absolvována. Důvod je zřejmý: některé dovednosti a návyky, potřebné při programování v prostředí konkrétního operačního systému a s použitím konkrétního překladače, není možné získat pouhým čtením studijních materiálů, byť by byly sebekvalitnější.

Přehled materiálů pro samostudium

Pro samostatnou část vašeho kombinovaného studia jsme jako doplňkové materiály ponechali dříve připravené rozsáhlé hypertextové dokumenty o jazycích C a C++. Příručky ve formátu HTML jsou jak pro jazyk C, tak pro jazyk jazyk C++. Možná budete příjemně překvapeni flashovými animacemi a dalšími multimediálními příjemnostmi. Zmíněné materiály neobsahují informace o moderních prvcích jazyka C++ a samy nepostačují obsahově aktuálním požadavkům na výuku předmětu.

Poněkud jednodušší dokument je obsažen v jediném souboru C_CPP_web.pdf. Dokument je složen ze dvou částí, zaměřených na jazyk C, respektive C++. Celý text obsahuje glosář, přehled použitých značek, obsah pro obě části. Dokument je členěn na kapitoly a jejich části. Každá kapitola je stručne uvedena obsahem. Každá část obsahuje časový údaj, odpovídající její časové náročnosti. Dokument obsahuje zdrojové texty, které je možné získat bez nutnosti jejich přepisování (ikona diskety u výpisu zdrojových textů je odkazem ke stažení souboru). V kapitolách jsou obsaženy i příklady pro vaši samostatnou práci. Jejich vzorové řešení získáte kliknutím na odpovídající odkaz.

Podrobný přehled knihoven jazyka C je obsažen v souboru lib.pdf. Pokud budete potřebovat detailní popis některých funkcí, můžete použít anglicky psaný dokument ANSI/ISO C.

Podrobný popis datových typů, konstant, konstrukcí, funkcí, můžete nalézt v ANSI/ISO normě jazyka C, v souboru ANSI/ISO C draft. V tomto dokumentu budete pravděpodobně hledat pomocí najdi/find funkce programu Adobe Acrobat Reader.

Podobně se na draft normy ISO C++ můžete podívat do dokumentu ANSI/ISO C++. V tomto dokumentu budete pravděpodobně opět hledat pomocí najdi/find funkce programu Adobe Acrobat Reader. Obálka k této normě je vám rovněž k dispozici: ANSI/ISO C++ obálka.

Pro samostatné ověření zvládnutí základů jazyka C můžete použít ukázky, obsažené v souboru SPEKY_01.PDF

Doplňkové odkazy na nástroj pro generování dokumentace doxygen a zpracování textů sázecím systémem LaTeX (základní přehled LaTeXu, podrobnější popis práce s LaTeXem, forma e-learningu) jsou dostupné přes odkazy ze zmíněných pojmů.

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu

[body]

Účast ve cvičeních je povinná.

5

V průběhu prvních dvou cvičení musíte cvičícímu prokázat schopnost práce ve vývojovém prostředí. Tato podmínka je nutná pro další účast ve cvičeních.

min. 0, max. 10

V průběhu semestru musíte absolvovat průběžný test, jimiž budou ohodnoceny vaše základní znalosti z dosud probrané látky. Závazný termín testu bude oznámen na začátku semestru. Příklad možného obsahu testu z jazyka C je v souboru 1-1.pdf. Příklad testu z jazyka C++ je v souboru 2-1.pdf. Hodnocení obou testů je obdobné: za správně zodpovězenou otázku +1 bod, nezodpovězená otázka 0 bodů, chybně zodpovězená otázka -1/3 bodu. Vždy právě jedna z nabízených odpovědí je správná.

min. 20, max. 45

Na konci semestru musíte odevzdat semestrální projekt. Výběr projektů provedete se cvičícím nejpozději do konce října. Poté, co si jedno ze zadání zvolíte, jej budete samostatně řešit. Vaši přítomnost ve cvičení budete využívat i ke konzultacím souvisejícím s semestrálním projektem. Semestrální projekt odevzdáte podle pokynů cvičícího, zpravidla v archivu typu ZIP majícím vaše jméno. Projekt musí obsahovat programátorskou a uživatelskou dokumentaci, zdrojové texty a další soubory potřebné k jejich překladu. Součástí projektu je jeho prezentace.

vol. až 10

Mimořádnou aktivitu na cvičení může cvičící ohodnotit až 10 body, které mohou být přičteny k bodům za semestrální projekt až do povolené maximální výše, tj. do celkem 45 bodů za projekt.

min. 10, max 40

Ve stanoveném termínu nejdříve v zápočtovém týdnu musíte získat nejméně 10 bodů ze závěrečného testu, který je písemný bez použití jakýchkoliv pomůcek.

celkem až 100 bodů


Různé:


Požadavky na semestrální projekt: (max. 45 bodů)


Poslední změna: 13. 9. 2011

doc. RNDr. Petr Šaloun Ph.D., katedra informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava.