Teaching (in Czech)

Funkce komplexní proměnné a integrální transformace (Edison)

Předmět je určen studentům 1. ročníku magisterského studia na FEI VŠB-TU Ostrava a patří do základních matematických předmětů vysokoškolského studia technických oborů. Obsahuje diferenciální a integrální počet funkcí komplexní proměnné, teorii mocninných řad, Taylorovu a Laurentovu řadu, věty o reziduích, teorii a užití Laplaceovy transformace, Fourierových řad, diskrétní Fourierovy transformace a konvoluce.
Přednášky: Funkce komplexní proměnné-Integrální transformace
Projekty: Projekt č. 1. Fourierova řada-Projekt č. 2. Laplaceova transformace
Příklady: Funkce komplexní proměnné-Příklady v Matlabu


Lineární algebra s Matlabem (Edison)

Významným nástrojem řešení mnoha technických úloh, jako například implementace vyhledávačů, analýza signálů, optimální řízení nebo numerické řešení diferenciálních rovnic jsou hlubší výsledky lineární algebry. Cílem kursu je rozšířit znalosti studentů z lineární algebry s využitím Matlabu o aktivní znalost pojmů, které jsou nezbytné k pochopení moderních metod používaných v informatice a při numerickém řešení technických problémů zejména s důrazem na maticové rozklady, spektrální teorii, řešení rozsáhlých soustav rovnic a řešení diferenciálních rovnic pomocí metody sítí a metody konečných prvků.
Materiály k přednáškám a cvičením-Projekty


Numerické metody s Matlabem (Edison)

Základem numerického řešení mnoha technických úloh v elektrotechnice, jako například analýza signálů pomocí diskrétní Fourierovy transformsace, okenní DFT nebo waveletů, filtrace signálů a optimální řízení, jsou hlubší výsledky lineární algebry a numerické matematiky. Cílem kursu je rozšířit znalosti studentů právě v těchto oblastech s využitím Matlabu. Důraz je kladen na získání aktivní znalosti pojmů, které jsou nezbytné k pochopení moderních metod používaných v informatice, elektrotechnice a při numerickém řešení technických problémů. Součástí kurzu je i úvod do matematického modelování pomocí metody sítí a metody konečných prvků.
Materiály k přednáškám a cvičením-Projekty

Department of Applied Mathematics FEECS & CE IT4Innovations
VSB-Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, 70833 Ostrava-Poruba Czech Republic
Email: tomas.kozubek@vsb.cz Tel.: +420 597 323 494