Zdroje prostorových dat

Úvodní slovo Cvičení č. 1. - 2. Cvičení č. 3. Cvičení č. 4. Cvičení č. 5. Cvičení č. 6. - 7. Cvičení č. 8. Cvičení č. 9. Cvičení č. 10. Cvičení č. 11. Cvičení č. 12. Cvičení č. 13. Cvičení č. 14.
VŠB

Úvodní slovo


Vážení studenti,

Dostali jste se na stránku předmětu Zdroje prostorových dat, která je určená především studentům bakalářského studia geoinformatiky na HFG VŠB-TUO. V rámci tohoto předmětu byste se měli seznámit s hlavními zdroji prostorových dat v České republice i v zahraničí. Prakticky si vyzkoušíte práci se stěžejními geodaty používanými v ČR, georeferencováním, vektorizací, tvorbou geodatabáze a dalšími.

Přednášky k tomuto předmětu jsou dostupné přes systém LMS ve stejnojmenném kurzu.

Jednotlivá cvičení nejsou koncipována jako přesný návod, ale slouží jako určitá osnova předmětu pod řízenou výukou vyučujícího a také jako určitý teoretický základ. Obsahují také zadání jednotlivých úloh ze cvičení. Smyslem těchto cvičení je samostatná práce s nejčastěji používanými prostorovými daty v České republice. A to jakou cestou z lokálního disku, tak i z prostředí internetu pomocí WMS a dalších služeb.


Podmínky udělení zápočtu:

 1. Povinná účast na cvičeních (75 %). Za účast na cvičení 6 bodů (0,5 za cvičení).
 2. Splnění zadaných úkolů ve cvičení (vypracované úlohy) – 27 bodů.
 3. Aktivní účast ve cvičení.
 4. Zisk minimálně 17 bodů pro udělení zápočtu (nedoporučuji).

Poznámka: V případě, že studenti při samostatné práci v počítačové učebně využívají PC k jiným věcem, než bylo vyučujícím zadáno, je to důvod pro opuštění cvičení!


Osnova jednotlivých cvičení:

 1. Import dat do GIS z volně dostupných dat Českého statistického úřadu.
 2. Tvorba kartogramu a kartodiagramu z importovaných dat.
 3. Metadata a práce s metadaty.
 4. Georeferencování – registrace absolutních i relativních pozic.
 5. Vytvoření file geodatabase.
 6. Vektorizace georeferencovaných podkladů. Naplnění file geodatabase.
 7. Vytvoření topologie, aplikace topologických pravidel. Porovnání výsledků vektorizace s jinými zdroji dat.
 8. WMS servery a práce s daty dostupnými přes WMS služby.
 9. Práce s daty CORINE Land Cover a ČHMÚ
 10. Práce s daty státních a komerčních organizací (na příkladu areálu VŠB-TUO).
 11. Terénní práce s geodaty v mobilních mapovacích zařízeních.
 12. Samostatná tvorba mapy areálu VŠB-TUO.
 13. Tvorba mapy z ArcČR 500 a DATA 200.
 14. Opakování – test.
Webové stránky byly zřízeny v rámci projektu FRVŠ 954/2013. Řešitel děkuje za podporu agentuře FRVŠ.
Náplň webu: Pavel Švec (pavel.svec1@vsb.cz); web design: Václav Kostka (kos416@vsb.cz)