Homepage
Výuka
Publikace
 

Matematická analýza 1 (470-2110/01)


Aktuálně:

Projekty

Termín odevzdání byl stanoven v emailu na 14.12. do 9:00 hod, spolu s přiřazením čísla projektu.
Zadání jsou k dispozici zde: homel.vsb.cz/~bou10/MA1/Projekty_MA1.pdf


Zimní semestr 2017

Informace k tomuto předmětu najdete na stránkách přednášejících

Také v Literatura:

Podmínky získání zápočtu

 • Předpokladem k úspěšnému absolvování předmětu je navštěvovat pravidelně přednášky a aktivně se účastnit cvičení. Cvičení budou navazovat na přednášky a k aktivní účasti na cvičení je třeba, aby student znal obsah předcházejících přednášek.
 • Během semestru se budou psát tři zápočtové písemky, každá po 8 bodech. Budou vybírány typové příklady na stanovené téma dle pokynů přednášejících a dle příkladů počítaných ve cvičení. Termín a téma písemky budou studentům oznámeny s dostatečným předstihem přednášejícím. Neúčast na písemce znamená 0 bodů. Náhradní písemka může být studentům umožněna pouze na základě omluvené neúčasti (např. pro nemoc).
 • Další bodovanou aktivitou bude projekt na průběh funkce a globální extrémy za 6 bodů.
 • Minimální počet bodů na zápočet je 10.
 • V případě, že student získá za všechny bodované aktivity 7, 8 nebo 9 bodů, bude mu nabídnuta náhradní písemka. Tato bude obsahovat učivo celého semestru (všech tří písemek) a bude se psát v posledním týdnu semestru. Pokud student napíąe písemku na minimálně 50%, získá zápočet s 10 body. V opačném případě zápočet nezíská.


Harmonogram cvičení

 1. Základy výrokové logiky, logické spojky, tabulky pravdivostních hodnot, kvantifikátory, negace výroků (s kvantifikátory). Množiny, množinové operace a základní číselné množiny.
 2. Opakování: Kvadratické rovnice, nerovnice, Rovnice, nerovnice s absolutní hodnotou. Důkazy - aplikace principu matematické indukce.
 3. Vlastnosti funkcí. Definiční obory. Prostá funkce. Hledání inverzních funkcí (mocninné, exponenciální a logaritmické funkce).
 4. Goniometrické funkce, grafy, hodnoty. Rovnice a nerovnice s goniometrickými funkcemi. Cyklometrické funkce.
 5. Opakování - vlastnosti cyklometrických funkcí. Posloupnosti a jejich vlastnosti. Diskuse definice limity posloupnosti.
 6. Výpočty limit posloupností.
 7. Limity. První zápočtová písemka.
 8. Limity a spojitost funkcí. Derivace funkce.
 9. L'Hospitalovo pravidlo monotonnost a extrémy.
 10. Konvexnost, konkávnost , průběh funkce.
 11. Konstrukce Taylorova polynomu, druhá záp. písemka a neurčitý integrál.
 12. Řešení úloh týkajících se rozkladu racionální lomené funkce na parciální zlomky. Procvičování speciálních substitucí při integraci některých tříd funkcí.
 13. Třetí písemka. Výpočet určitého integrálu. Aplikace.

  Upraveno: 22.01.2018