Zkoušení stavebních materiálů a výrobků

Nejistota měření - postup stanovení

Při zjišťování jednotlivých standardních nejistot se postupuje podle toho, zda se jedná o přímé měření nebo nepřímé měření jedné nebo více veličin.

Stanovení nejistoty měření - přímé měření veličiny

Odhad údaje měřené veličiny

Odhad údaje x měřené veličiny získáme z aritmetického průměru z opakovaných měření hodnot xi.

vzorec

Standardní nejistota typu A (uA)

Standardní nejistota typu A se rovná výběrové směrodatné odchylce aritmetického průměru.

vzorec

V případě, že je počet opakovaných měření n menší jak 10, pak je nutné hodnotu uA korigovat koeficientem ks.

tabulka ks

Výsledná standardní nejistota typu A:

vzorec

Stanovení nejistoty měření - nepřímé měření veličiny

Standardní nejistota typu A (uA)

Často nelze hledanou veličinu zjistit přímo a je nutno ji získat z více přímo měřených veličin. Je-li souvislost mezi hledanou veličinou Z a přímo měřenými veličinami dána jednoduchou funkcí (součet, rozdíl, součin, podíl nebo mocnina), pak vedou parciální derivace podle Gaussova zákona rozdělení chyb zase na jednoduchou funkci.

Je-li hledaná veličina Z funkcí přímo měřených veličin(X,Y) a konstant(a,k) Z = f(X, Y, a, k), pak odhad údaje Z měřené veličiny získáme dosazením aritmetických průměrů přímo měřených veličin X a Y (včetně konstant) do funkce.

vysledek

vysledek

Určení standardní nejistoty uz z jednoduchých funkcí:

vzorce

 

Standardní nejistoty typu B (uB)

Způsob stanovení standardní nejistoty typu B je totožný jak u přímého, tak i nepřímého měření.

Kombinovaná standardní nejistota - uC

Kombinovaná standardní nejistota udává interval, ve kterém se s poměrně velkou pravděpodobností může vyskytovat skutečná hodnota měřené veličiny.

vzorec

Kombinovaná standardní nejistota uC udává pouze 68% pravděpodobnost správného výsledku. Z tohoto důvodu se zavádí rozšířená standardní nejistota U.

Rozšířená standardní nejistota U

gaussGaussova křivka

Rozšířená standardní nejistota U se v praxi, nejen ve stavebnictví, využívá velmi často. Tato nejistota poskytuje větší pravděpodobnost správného výsledku měření. Získá se tak, že se kombinovaná standardní nejistota uC vynásobí koeficientem rozšíření ku.

Velikost koeficientu se volí v rozmezí hodnot 2 - 3.

vzorec

ku = 2
Pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

ku = 3
Pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 99,7%.

Vyjádření výsledku zkoušky

Výsledek měření veličiny X zapíšeme ve tvaru:

vysledek

Příklad:
Pevnost fc = (35,5 ± 0,5) N/mm2

Alternativní zápis výsledku:

vysledek
Nejistota měření Ux = ...[jednotka] (možno také zapsat pomocí relativní nejistoty Uxr = ...[%])

Příklad:
Pevnost fc = 35,5 N/mm2,
Nejistota měření (Uk=2) 0,5 N/mm2

Standardní nejistotu můžeme vyjádřit (stejně jako u chyb):

  1. v jednotkách měřené veličiny - absolutní standardní nejistota U
  2. poměrem absolutní standardní nejistoty a hodnoty příslušné veličiny - relativní standardní nejistota Ur

Nejistota měření U se zaokrouhluje vždy na jedno platné místo a to vždy směrem nahoru (například 0,04254 zaokrouhlíme na 0,05). Pouze pokud číselná hodnota začíná na jedničku či dvojku, pak zaokrouhlujeme na dvě platná místa. Nesmí se opomenout správné zaokrouhlení měřené veličiny podle řádu nejistoty měření.

Příklady správného zápisu výsledku.