OBSAH

Úvod

Výchozí matematické pojmy

• Výroky

• Základy teorie množin

• Základy počtu pravděpodobnosti

Základní pojmy ve statistické analýze dat

• Terminologie

• Postup pro zadání dat a typu proměnné v prostředí programu Statgraphics

Základní statistické charakteristiky

• Klasické odhady míry polohy a variability

• Robustní odhady míry polohy a variability

• Odhady míry polohy a variability u malých výběrů

Průzkumová analýza dat

• Diagnostika grafů

• Statistické testy

• Odlehlé hodnoty a jejich identifikace

• Transformace

Testování statistických hypotéz

• Parametrické testy

• Neparametrické testy

Regresní a korelační analýza

• Regresní analýza

• Metoda nejmenších čtverců

• Korelační analýza

Řešené příklady statistického zpracování

• Statistická analýza velkých výběrů

• Statistická analýza malých výběrů dle Horna

• Test správnosti

• Test shodnosti

• Párový test

• Jednovýběrový znaménkový test

• Mann-Whitneyův test

• Znaménkový test pro párová data

• Pearsonův korelační koeficient

• Spearmanův korelační koeficient

• Souhrnný příklad

Literatura

Přílohy

• Kritické hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu

• Kritické hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu

• Kritické hodnoty Studentova t rozdělení