Kartézský součin, relace

Doc. Dr. Vladimír Homola, Ph.D.

Kartézský součin

Definice: Kartézský součin množin A, B (značení: A ´ B) je množina všech uspořádaných dvojic takových, že první prvek dvojice je prvkem A a druhý prvek dvojice prvkem B:

A ´ B = { [a,b] ˝ a Î A Ů b Î B }

Obdobně kartézský součin množin A, B, C (značení: A ´ B ´ C) je množina všech uspořádaných trojic:

A ´ B ´ C = { [a,b,c] ˝ a Î A Ů b Î B Ů c Î C }

atd. Je-li jedna z množin prázdná, je i kartézský součin prázdná množina.

Označení: Součin A ´ A označujeme také A2, M ´ M ´ M ´ M ´ M označujeme také M5 atd.

Jsou-li množiny A a B konečné s počty prvků nA a nB, je i jejich kartézský součin A ´ B konečná množina; počet jejich prvků (=počet uspořádaných dvojic) je roven nA ´ nB - dvojice obsahují kombinace “každý z A s každým z B”. Pro grafické zobrazení kartézského součinu se pro množiny s malým počtem prvků může použít tabulka; např. pro {červené, zelené, žluté} ´ {jablko, hruška}:

 

  jablko hruška
červené červené jablko červená hruška
zelené zelené jablko zelená hruška
žluté žluté jablko žlutá hruška

 

I v některých případech nekonečných množin lze s výhodou kartézský součin znázornit graficky. Je-li např. A=<2,6> a B=<1,4> (uzavřené intervaly reálných čísel), pak znázornění A ´ B může být např. následující:

 

Relace

Definice: Binární relace R z množiny A do množiny B je libovolná podmnožina kartézského součinu A ´ B:

R Í A ´ B

Označení: Je-li [a,b] Î R, píšeme: aRb a čteme: prvku a je v relaci R přiřazen prvek b, nebo: prvek a je v relaci R s prvkem b. Je-li naopak [a,b] Ď R, píšeme ab a čteme: prvek a není v relaci R s prvkem b.

Označení: Je-li R Í A ´ A, pak R nazýváme relací v množině A.

Příklad: V množině A = {3, 5, 7, 9} je dána relace R = { [3,5], [3,7], [3,9], [5,7], [5,9], [7,9] }. Je tedy např. 3R7, 7R9, ale 93.

Jsou-li množiny A a B konečné, lze pro znázornění relací použít několika způsobů. Nejčastěji používané jsou dva: maticový a tabulkový. Maticovým zápisem relace R z předchozího příkladu je následující matice 4x4 (nad matici resp. před matici byly pro přehlednost přidány nadpisy sloupců resp. řádků); v ní hodnota 0 značí, že prvky v relaci nejsou, hodnota 1 značí, že prvky v relaci jsou:

 

(aŻ) R (b®) 3 5 7 9
3 0 1 1 1
5 0 0 1 1
7 0 0 0 1
9 0 0 0 0

 

Tabulkovým zápisem relace R z předchozího příkladu je následující tabulka:

 

a Î A b Î B
3 5
3 7
3 9
5 7
5 9
7 9

 

Definice: n-ární relace je libovolná podmnožina R kartézského součinu A1 ´ A2 ´ ... ´ An.

Maticové zobrazení n-árních relací pro větší n je velmi nepraktické a nepřehledné. Proto se relace s konečným (často i značným) počtem prvků zobrazují výhradně jako n-sloupcové tabulky - pokud se samozřejmě nedají vyjádřit jinak, např. symboly výrokového počtu apod.

Definice: V následující tabulce jsou definovány některé základní typy relací podle svých vlastností; relace R je vždy v těchto případech relací v množině A:

 

Relace R je ... ... právě když platí:
reflexivní " x Î A : xRx
symetrická " x,y Î A : xRy ® yRx
tranzitivní " x,y,z Î A : xRy Ů yRz ® xRz
areflexivní " x,y Î A : xRy ® x ą y
antisymetrická " x,y Î A : xRy Ů yRx ® x=y
ekvivalence R je reflexivní, symetrická, tranzitivní
(neostré) uspořádání R je reflexivní, antisymetrická, tranzitivní
ostré uspořádání R je areflexivní, tranzitivní

 

Příklad: Nechť je dána relace - viz příklad shora. Tato relace je areflexivní (pro všechna [x,y] Î R je x ą y) a tranzitivní (3R5 Ů 5R7 ® 3R7; 3R7 Ů 7R9 ® 3R9; 5R7 Ů 7R9 ® 5R9). Relace je tedy ostré uspořádání; tato relace se často místo obecného R značí “<”. Je tedy 3<5, 3<7, 3<9, 5<7, 5<9, 7<9.

Relační databáze

Na shora zavedeném pojmu relace jsou konstruovány tzv. relační databáze. Nechť například množiny D, C a N značí po řadě množinu všech datumů, množinu všech řetězců (řetězec = posloupnost jednoho nebo více písmen, cifer a jiných znaků) a množinu všech racionálních čísel. Mějme relaci R definovanou jako podmnožinu kartézského součinu K = D ´ N ´ C ´ C. Množina K je (nekonečná) množina všech uspořádaných čtveřic, kde první prvek čtveřice je datum, druhý racionální číslo, třetí je řetěz a čtvrtý je rovněž řetěz. Množinu R vytvořme tak, že vybereme jen některé čtveřice. Z hlediska praktického použití jakékoliv náhodná čtveřice, např.

[12/04/1543, 0, blabla, gaga],

asi nebude příliš zajímavá. Ovšem čtveřice

[01/01/1992, 9200, Novák, řidič]

už může vypovídat o jisté reálné situaci: prvního ledna 92 byl přijat Novák jako řidič s platem 9200 Kč. Tabulkový zápis relace R pak může vypadat např. takto:

 

Datum Î D Plat Î N Jméno Î C Profese Î C
01/01/1992 9.200 Novák řidič
15/06/1973 14.500 Novotný vedoucí
01/11/1990 8.300 Nováček vrátný
... ... ... ...
15/06/1978 17.800 Bratka analytik

 

 

Rev. 10 / 2002