Informační systém ve vodním hospodářství

Doc. Dr. Vladimír Homola, Ph.D.

Upozornění: Pro přístup do následujícího textu je třeba použít Internet Explorer - přesněji některý
z těch kvalitnějších prohlížečů, které umí korektně zobrazit obrázky formátu Windows Metafile (WMF).

 

 

Obsah

1. Úvod                                      1-1
  1.1. Povrchové vody a informační systém                     1-3
  1.2. Nejdůležitější zákonné normy v ČR                     1-3
  1.3. Zaměření práce                               1-4

2. Základní pojmy teorie grafů                           2-1
  2.1. Základní pojmy teorie grafů                        2-1
    2.1.1. Definice grafu                           2-1
    2.1.2. Vrcholy (uzly)                           2-3
	2.1.3. Popis grafu                             2-4
	2.1.4. Sledy, dostupnost                          2-4
	2.1.5. Cesty, dráhy                            2-5
	2.1.6. Vzdálenosti                             2-5
	2.1.7. Souvislost grafu                          2-6
	2.1.9. Les, strom                             2-7
  2.2. Ohodnocené grafy                              2-8
	2.2.1. Ohodnocení                             2-8
	2.2.2. Triviální ohodnocení                        2-9
	2.2.3. Minimální kostra                          2-9
  2.3. Orientované grafy                             2-9
	2.3.1. Obrácený graf                            2-9
	2.3.2. Silná souvislost, silně souvislé komponenty             2-9
	2.3.3. Kondenzace grafu                          2-10
	2.3.4. Acyklické grafy, topologické uspořádání               2-11
	2.3.5. Kořeny, listy a zdroje                       2-12
  2.4. Sítě, toky                                 2-13

3. Logická organizace báze dat                           3-1
  3.1. Hierarchicko - síťový model                        3-1
  3.2. Relační model                               3-2
	3.2.1. Příklady z oblasti vodohospodářských systémů (VS)          3-3
	3.2.2. Matematický základ relačního modelu                 3-3
	3.2.3. První normální forma                        3-3
	3.2.4. Zápis struktury databáze                      3-4
	3.2.5. Operace s relacemi                         3-5
	3.2.6. Normální formy                           3-6
	3.2.7. Návrh logické struktury                       3-7
	3.2.8. Zpracování relačních databází                    3-8

4. Důlní podniky SM regionu ve vztahu k vodohospodářské soustavě povodí Odry    4-1
  4.1. Povodí Odry                                4-1
  4.2. Důlní ostravsko - karvinské průmyslové aglomerace             4-2
  4.3. Interakce subsystému se systémem                      4-4
  4.4. Rizika znečištění akviferu v povodí Odry                  4-5

5. Základní sledované veličiny                           5-1
  5.1. Objemy vod                                 5-1
  5.2. Koncentrace znečišťujících látek                      5-2
  5.3. Množství znečišťujících látek                       5-3

6. Vodohospodářský subsystém důlních podniků jako graf               6-1
  6.1. Požadavky zákonů a vyhlášek                        6-1
  6.2. Model vodohospodářského subsystému podniku                 6-2
  6.3. Uzly, hrany                                6-3
	6.3.1. Reprezentace uzlů vodohospodářské sítě               6-4
	6.3.2. Reprezentace tras vodohospodářské sítě               6-5
	6.3.3. Reprezentace zobrazení incidence                  6-5

7. Vodohospodářská síť v prostředí relačních databází               7-1
  7.1. Databáze uzlů a tras vodohospodářské sítě                 7-1
  7.2. Databáze ohodnocení                            7-1
  7.3. Úplná reprezentace uzlů vodohospodářské sítě                7-2
  7.4. Úplná reprezentace tras vodohospodářské sítě                7-3
  7.5. Ohodnocení tras objemy vod                         7-4
  7.6. Ohodnocení tras koncentrací látek                     7-4

8. Podpůrné databáze                                8-1
  8.1. Interní číselníky                             8-1
	8.1.1. Číselník jednotek                          8-2
	8.1.2. Číselník kvality vod                        8-2
	8.1.3. Číselník laboratoří                         8-3
	8.1.4. Číselník typů uzlů                         8-3
	8.1.5. Číselník podtypů uzlů                        8-3
	8.1.6. Číselník skupin podtypů uzlů                    8-4
  8.2. Informační databáze o podnicích                      8-5
	8.2.1. Databáze trustů podniků                       8-5
	8.2.2. Databáze skupin podniků                       8-6
	8.2.3. Databáze podniků                          8-6
	8.2.4. Databáze podnikových areálů                     8-7
	8.2.5. Databáze podnikových provozů                    8-7
  8.3. Informační databáze o chemickém složení vod                8-8
	8.3.1. Lokality odběru vzorků                       8-8
	8.3.2. Databáze chemických stanovení                    8-9
	8.3.3. Limity dané kanalizačními řády                   8-10
	8.3.4. Limity pro jednotlivá místa odběru vzorků              8-10
	8.3.5. Vodoprávní rozhodnutí                        8-11
  8.4. Informační databáze o provozních údajích                  8-12
	8.4.1. Číselník provozních údajů                      8-12
	8.4.2. Databáze provozních dat                       8-12
	8.4.3. Seznam ekonomických údajů                      8-13
	8.4.4. Databáze ekonomických dat                      8-14
  8.5. Vazby mezi databázemi                           8-15

9. Vstupy a operace se vstupními daty                       9-1
  9.1. Operace s objemy vod                            9-1
	9.1.1. Měsíční objemy                           9-2
	9.1.2. Dopočty nezadaných objemů                      9-3
  9.2. Operace s látkovým znečištěním vod                     9-8

10. Informační výstupy                               10-1
  10.1. Informační výstup 1 - Seznam vodohospodářů                10-1
  10.2. Informační výstup 2 - Základní ekonomické údaje              10-2
  10.3. Informační výstup 3 - Sumarizace vodohospodářských zpráv         10-2
  10.4. Informační výstup 4 - Příjem vody do podniku               10-2
  10.5. Informační výstup 5 - Bilance vlastních zdrojů              10-2
  10.6. Informační výstup 6 - Odtoky vod z podniku                10-2
  10.7. Informační výstup 7 - Distribuce pitné vody                10-2
  10.8. Informační výstup 8 - Bilance míst použití vody              10-3
  10.9. Informační výstup 9 - Vývoj použití vody                 10-3
  10.10. Informační výstup 10 - Vlastní výroba vody                10-3
  10.11. Informační výstup 11 - Bilance vlastních ČOV               10-3
  10.12. Informační výstup 12 - Produkce znečištěné vody             10-3
  10.13. Informační výstup 13 - Seznam lokalit vzorkování             10-4
  10.14. Informační výstup 14 - Přehled hodnocení jakosti             10-4
  10.15. Informační výstup 15 - Rekapitulace rozborů               10-4
  10.16. Informační výstup 16 - Vyhodnocení rozborů                10-4
  10.17. Informační výstup 17 - Produkce znečištění                10-4
  10.18. Informační výstup 18 - Látkové znečištění                10-5
  10.19. Souhrnný výstup 1 - Seznam vodohospodářů                 10-5
  10.20. Souhrnný výstup 2 - Základní ekonomické údaje              10-5
  10.21. Souhrnný výstup 3 - Odběry a vlastní zdroje vod             10-5
  10.22. Souhrnný výstup 4 - Dodávky a vypouštění vod z podniku          10-6
  10.23.Souhrnný výstup 5 - Bilance zdrojů upravených a recirkulovaných vod    10-6
  10.24. Souhrnný výstup 6 - Bilance vlastních ČOV                10-7
  10.25. Souhrnný výstup 7 - Bilance použití vody                 10-7
  10.26. Souhrnný výstup 8 - Produkce odpadních vod                10-7
  10.27. Souhrnný výstup 9 - Provozní ztráty                   10-8
  10.28. Souhrnný výstup 10 - Přehled provedených rozborů             10-8
  10.29. Souhrnný výstup 11 - Celková produkce znečištění             10-8
  10.30. Souhrnné výstupy 12, 13, 14 - název "Produkce znečištění ..."      10-9
  10.31. Poznámky k výstupům                           10-9

11. Závěr                                     11-1

Seznam použité literatury                             Lit-1

 

 

Rev: 01 / 2002