znak

Ing. Roman Danel, Ph.D.

Publikace

danel

Back - Zpět  

Articles and Publications


Seznam článků a publikací v českém jazyce (Articles and Publications in Czech Language)

 Danel, R.: Systémová integrace. Skripta financované z projektu INO HGF, VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2014. 120 s. ISBN: 978-80-248-3656-0
 Mikoláš, M. – Bialy, W. – Adamek-Hyska, D. – Bialecka, B. – Dabrowski, M. – Danel, R. – Hudeček, V. – Kolodziej, S. – Krčmarská, L. – Lacková, E. – Magnusková, J. – Marusewska, W. – Neustupa, Z. – Olszewski, P. – Stalmachová, B. – Stangel, M. – Szulc, T. – Urbancová, L. : TĚŽBA UHLÍ A POSTHORNICKÁ KRAJINA V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ, SPOLCZECH, 114 stran, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-248-3615-7
 Danel, R., Otte, L., Johanides, D.: Databázový mirror jako nutná komponenta informační podpory při řízení kontinuální výroby. DATAKON 2014, Jasná, Slovensko, 25.-27.9.2014, pp. 129-136
 29. Otte, L. – Danel, R. – Oplátek, P.: Nástroj pro zpracování dat dle požadavků e-Governmentu, Datakon 2013
 Danel, R. - Staša, P. - Neustupa, Z.: Řízení toku materiálu v surovinovém průmyslu s využitím RFID. Automa nr 7, 2013.
 Kodym, O. - Danel, R. - Otte, L. - Kohut, V.: Informační a simulační podpora řízení technologického procesu a životního cyklu výrobku. Automa nr 5, 2013.
 Stalmachová, B. - Danel, R. - Vojvodíková, B. - Neustupa, Z. - Labodová, A., Cotič, B. - Doleželová, L. - Lacková, E. - Franková, H.: Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů - díl B, ISBN: 978-80-248-2797-1 ENGLISH ABSTRACT
 Kebo, V. - Kodym, O. - Heger, M. - Řepka, M. - Danel, R. - Gottfried, J. - Kavka, L.: Virtuální realita a řízení procesů. ISBN 978-80-7225-361-6. Ostrava, MONTANEX, a.s., 2011. 238 s.
Danel, R.: Analýza etap ve vývoji a implementaci informačních systémů a software v úpravnách uhlí. Sborník konference Tvorba softwaru 2010, Ostrava, str. 33 - 39.
 Danel, R.: Automatizace a řídicí systémy v úpravnách černého uhlí. ISBN 978-80-7399-666-6, Tribun EU, Brno 2009.
 Danel, R.: Vývoj informačních systémů v úpravnách uhlí. Automatizace, časopis, Nr. 6, 2008, s. 392-394.
Pravňanský, J. - Danel, R.: Měření koncentrace metanu v ovzduší při těžbě černého uhlí v OKD a.s. a simulační modely proudění metanu na povrchu na území s ukončenou těžbou černého uhlí. Konference Mosis 2008, s. 207-210.
Danel, R.: Využití databázového mirroru SQL Serveru 2005 pro řešení odolnosti informačního systému úpravny uhlí proti výpadkům. Sborník databázové konference Datakon 2007, Brno 2007, s. 206-210.
Danel, R.: Vizualizace, monitorování a řízení provozu zásobníku plynu PZP Třanovice. Automa, časopis, Nr. 11, 2007, s. 18-19.
Danel, R.: Predikce časových řad pomocí autoregresního modelu. Brno, 2005, elektronický optický disk, studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Sign. 211 180
Danel, R. - Pravňanský, J.: Současný stav automatizace rozdružování uhlí pomocí flotace v OKD, a. s. Uhlí a rudy, časopis, 2005.
Danel, R.: Využití systému Promotic při řízení a vizualizaci technologických procesů v úpravnách uhlí těžebních společností OKD a ČMD. Automatizace, časopis, Nr. 10, 2002, s. 620-622.
Danel, R.: Řídicí a informační systémy v úpravnách OKD a ČMD. Automatizace, časopis, Nr. 2, 2002, s. 102-103.
Sivek, V. - Danel, R.: Řízení a regulace rozdružování uhlí na sazečkách pomocí modulárního systému Adis. Automatizace, časopis, Nr. 6, 2001, s. 373-374.
Danel, R. - Skotnica, J.: Informační a řídicí systémy na úpravnách OKD. Mezinárodní konference Hornická Ostrava 2000 - 1. díl, Ostrava 2000, s. 149-157.
Danel, R. - Skotnica, J.: Informační a řídicí systém úpravny Dolu ČSM. International Conference‚ New Trends In Mineral Processing II, VŠB TU, Ostrava, 1997, s. 218-224.

DOCTORAL THESIS - DISERTAČNÍ PRÁCE (2001)

Název: Analýza a model operativního řízení odbytu a expedice v úpravnách OKD a ČMD
Name: Analysis and Model of the Sales and Shipping Operative Control in OKD and CMD
Abstract: cesky english

Přednášky a prezentace

Electronic and Other Publication - jiné publikace


Knihu Automatizace a řídicí systémy v úpravnách černého uhlí lze zakoupit v e-shopu společnosti Tribun